304 MLN EURO DOTACJI

dla FIRM przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego i usług w 2017 roku dla na działanie 4.2

Szanowni Państwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje już obszary legislacyjne zmierzające do wdrożenia II naboru wniosków w ramach dotacji :Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Najnowszy projekt aktu prawnego dotyczy wielkości kwoty jaką MRiRW zamierza rozdysponować dla przedsiębiorców w 2017 roku.

Zgodnie z projektem dokumentu planuje się uruchomienie w 2017 roku ok. 304 mln EURO (ponad 1,2 mld zł)

Wyciąg z Projektu rozporządzenia:

Planowany II nabór wniosków odbędzie się zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa w I kw 2017 roku.

Jako Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych Euro-Agro Consulting specjalizująca się od 14 lat w dotacjach dla sektora spożywczego polecamy usługi doradcze w zakresie opracowania dokumentacji do działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 dla najbliższego naboru wniosków.

Oferujemy usługi opracowania dokumentacji, usługi zarządzania procesem aplikacyjnym, prowadzenie postępowań ofertowych (quasi przetargów), pomoc przy realizacji operacji oraz rozliczeniem dotacji.

W celu zachęceni Państwa do współpracy z naszą firmą przesyłamy garść informacji w zakresie działania 4.2.

 

Ogólne informacje o Poddziałaniu 4.2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Praktyczne informacje

Działanie: Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Typy projektów: Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące przetwarzania, handlu hurtowego i usług w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają m.in. inwestycje o charakterze innowacyjnym i uwzględniające zadania związane z ochrona środowiska, realizowane przez firmy posiadające produkcję ekologiczną lub działające w ramach systemów jakości, Grupy Producenckie i Spółdzielnie.
Dla kogo: Przedsiębiorcy działający w branżach przetwórstwa rolno-spożywczego (np. Mleczarnie, Masarnie, Ubojnie, Mroźnie owocowo-warzywne, Producenci koncentratów owocowych i soków, Producenci pasz, Młyny, Elewatory zbożowe, Hurtownie owoców i warzyw, Olejarnie itp.) lub

Przedsiębiorcy planujący rozpocząć prowadzenie działalności w ww. sektorach produkcji lub,

Osoby ubezpieczone w KRUS planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolnego.

 

Przedsiębiorcy muszą posiadać status MŚP

Ile: Dotacja w wysokości:

 • 3 000 000 zł (planowane w 2017 roku 10 000 000,00 zł), lub
 • 15 000 000 zł dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów.

Dotacje wynoszą 50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych).

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

1. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń:

· budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

· budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

· innych niż związanych z ochroną środowiska,

· związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

· pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

· pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 % całkowitej powierzchni tych obiektów

 

2. zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeń do:

· magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

· przetwarzania produktów rolnych,

· magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

3. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

4. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

5. wdrożenia systemów zarządzania jakością;

6. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

7. opłat za patenty i licencje.

II. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

· przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

· kosztorysów,

· projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

· operatów wodnoprawnych,

· ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

· dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

· wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

· projektów technologicznych;

· sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;

· związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

· przygotowania biznesplanu

Nabór wniosków: Plan to: I kw. 2017
Dodatkowe informacje: Dotacja jest przyznawana tylko dla zakładów, które są w stanie spełniać wymagania higieniczno-sanitarne i ochrony środowiska, inwestycja jest zaplanowana i zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, wymagane jest udokumentowanie bazy surowcowej i możliwości zbytu jeśli projekt dotyczy wzrostu mocy produkcyjnych.

 

 

Najważniejsze nowe zmiany legislacyjne w stosunku do legislacji obowiązującej w naborze wniosków w 2015 roku to:

 • realizacja inwestycji po podpisaniu umowy z ARiMR
 • Możliwość dotacji dla budowy/uruchomienia nowych zakładów lub nowych działalności- wykreślenie zakazu dotowania nowych zakładów na 4 rynkach
 • nowe sektory: dotacje w sektorze produkcji win gronowych
 • większe możliwości uzyskania punktów rankingowych, w tym możliwość wyboru większej palety inwestycji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
 • stworzenie możliwości dwukrotnego uzupełnienia dokumentacji
 • zapisano w dokumencie prawnym konieczność dokonania wyboru wykonawców/ dostawców z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z zawartą z ARiMR umową (quasi przetargi)

 

Wykorzystajmy dobrze dotacje UE 2014+

 

 • w 2017 roku może zostać uruchomiony cały pozostały limit środków dla przetwórstwa- czyli ok 1,2 mld zł dla firm
 • Prawdopodobnie będzie to ostatni nabór wniosków, dotacje dla przetwórstwa odchodzą powoli do historii

 

 • Inwestycje objęte wnioskami w 2017 roku będzie można realizować do 2021 roku (max 36 miesięcy po podpisaniu umowy)
 • Zostało już tylko kilka miesięcy do terminu składania wniosków, Nabór 2015 roku charakteryzował się ogromną ilością odrzuconych wniosków
 • Nie szukajcie Państwo tzw. „Hurtowni robienia wniosków ” lub firm mających małe doświadczenie – tam trudno o jakość.
 • W naborze 2017 roku liczy się wyłącznie: jakość przygotowanego wniosku o dotacje poprzez pozyskanie do współpracy:

 

– doświadczonej firmy doradczej

firmy doradczej o najwyższym wskaźniku skuteczności

 

Oczekując sukcesu powierzcie Państwo usługę Leaderom jakości i skuteczności w zakresie pozyskiwania dotacji w ARiMR w Polsce !!!!

Z poważaniem

Beata Krzewińska

Prezes Kancelarii