Dotacje i ich zasady obowiązują jednakowo dla nw. Sektorów na obszarze całego kraju

map

 

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Sektor
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630)
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

Od 2016 roku

11.02.Z Produkcja win gronowych

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Praktyczne informacje

Działanie: Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Typy projektów: Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące przetwarzania, handlu hurtowego i usług w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają m.in. inwestycje o charakterze innowacyjnym i uwzględniające zadania związane z ochrona środowiska, realizowane przez firmy posiadające produkcję ekologiczną lub działające w ramach systemów jakości, Grupy Producenckie i Spółdzielnie.
Dla kogo: Przedsiębiorcy działający w branżach przetwórstwa rolno-spożywczego (np. Mleczarnie, Masarnie, Ubojnie, Mroźnie owocowo-warzywne, Producenci koncentratów owocowych i soków, Producenci pasz, Młyny, Elewatory zbożowe, Hurownie owoców i warzyw, Olejarnie itp.) lub

Przedsiębiorcy planujący rozpocząć prowadzenie działalności w ww. sektorach produkcji lub,

Osoby ubezpieczone w KRUS planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolnego.
Przedsiębiorcy muszą posiadać status MŚP

Ile: Dotacja w wysokości:

 • 10 000 000 zł, lub
 • 15 000 000 zł dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów.

Dotacje wynoszą 50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych).

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Dotowane mogą być m.in. inwestycje dotyczące:

 • robót budowlanych w istniejących lub nowych zakładach,
 • zakup montaż/instalacja maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej,
 • oprogramowania służącego przedsiębiorstwu,

i innych

Nabór wniosków: I kw 2018 (prawdopodobnie marzec)
Dodatkowe informacje: Dotacja jest przyznawana tylko dla zakładów, które są w stanie spełniać wymagania higieniczno-sanitarne i ochrony środowiska, inwestycja jest zaplanowana i zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, wymagane jest udokumentowanie bazy surowcowej i możliwości zbytu jeśli projekt dotyczy wzrostu mocy produkcyjnych.

 

Działanie: Wsparcie Grup Producenckich
Typy projektów: Wspólne wprowadzanie przez rolników towarów do obrotu na rynek, rozwijanie umiejętności biznesowych i wprowadzanie innowacyjności przez producentów rolnych.
Dla kogo: – Grupy producenckie powstające po 1.01.2014 r.

bez kategorii produktu: drób żywy i jego mięso

Ile: Dotacja wynosi:

   • w pierwszym roku – 10%,
   • w drugim roku – 8%,
   • w trzecim roku – 6%,
   • w czwartym roku – 5%,
   • w piątym roku – 4%:

ale nie przekraczającą równowartość 100 000 euro/rok

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Procentowy ryczałt liczony w stosunku do wartości obrotów realizowanych poprzez Grupę.
Nabór wniosków: III kw. 2017
Dodatkowe informacje:
 • Ujednolicenie zasad dla wszystkich grup – owocowo warzywnych i innych
 • Przejęcie systemu wsparcia przez ARR
 • Likwidacja specjalnych warunków dla grup owocowo-warzywnych
 • Odejście od uznania grup – grupa jest od razu grupą uznaną