REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Hasło reklamowe wiążące 15- lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej z firmą EURO-AGRO Consulting”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Hasło reklamowe wiążące 15- lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej z firmą EURO-AGRO Consulting” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest EURO-AGRO Consulting Beata Krzewińska z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 6.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony w biurze Organizatora oraz z wykorzystaniem https://pl-pl.facebook.com/euroagroconsulting/ (zwanej dalej “Fanpage”) i strony internetowej Organizatora (www.eac.biz.pl)

 5. Harmonogram konkursu:

 1. 14 maja – 2019 r. – powołanie Jury

 2. 15 maja – 29 czerwca 2019 r.- zgłaszanie prac konkursowych

 3. 02 lipca – 05 lipca 2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie o wyborze autorów zwycięskich prac konkursowych

 4. 08 lipca – 12 lipca 2019 r. – odbiór nagród przez laureatów

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą pełnoletnią i nie ma więcej niż 40 lat (licząc do dnia 01 lipca 2019 r.), mieszkającą w Polsce, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. która złoży lub złożyła wniosek o przyznanie Premii na Młodego Rolnika do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie w naborze wniosków w 2019 roku.

 3. dla której do dnia 01 lipca 2019 r. nie minęło 23 miesiące od kiedy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej o powierzchni użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 1 ha i prowadzi ją lub zamierza podjąć i prowadzić działalność rolniczą na terenie województwa lubelskiego;

 4. Stanie się faktycznym klientem Organizatora konkursu tj. EURO-AGRO Consulting Beata Krzewińska, NIP: 5641037040 w zakresie Usługi Doradczej tj opracowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Poddziałania 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz Młodych Rolników typu Premie dla Młodych Rolników objętego PROW 2014-2020 nabór 2019

 5. zaproponuje hasło reklamowe wiążące 15- lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej z firmą EURO-AGRO Consulting poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) na adres e-mail: info@euroagro.eu lub dostarczenie go osobiście do biura organizatora przy ul. Bursaki 6 w Lublinie (1 piętro) z zachowaniem terminów podanych w §1 pkt 5 z uwzględnieniem godzin pracy biura (tj. wyłącznie w dni robocze od 8 do 16) ;

 6. nie jest i nie był w ciągu ostatnich 15 lat pracownikiem firmy EURO-AGRO Consulting Beata Krzewińska;

 1. zapoznała się z regulaminem i zaakceptowała jego zasady oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi dokonać zgłoszenia, o którym mowa w § 2, w punkcie 1 lit. c nie później niż do 29 czerwca 2019 r. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia i zaproponować w nim jedno hasło. W przypadku kolejnych zgłoszeń i prac konkursowych pod uwagę będzie brane wyłącznie pierwsze zgłoszenie i pierwsze hasło będące pracą konkursową.

 2. Osoba biorąca udział w Konkursie musi spełniać łącznie wszystkie wymagania przewidziane w § 2;

 3. Przedmiotem Konkursu jest hasło reklamowe wiążące 15- lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej z firmą EURO-AGRO Consulting zgłoszone jako praca konkursowa zgodnie z §2 pkt 1 lit. e.

 4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do dnia 05 lipca 2019 r. Przekazanie nagrody odbywa się osobiście w siedzibie Organizatora w terminie od 8 lipca do 12 lipca 2019 roku za potwierdzeniem odbioru. Za przekazanie nagród zwycięzcom, z ramienia Organizatora odpowiedzialny jest Waldemar Krzewiński;

 5. Warunkiem przekazania nagrody jest wypełnienie protokołu przyjęcia nagrody oraz podanie wszelkich niezbędnych danych do rozliczenia zobowiązań podatkowych powstałych z tytułu nagrody.

§ 4

NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Nagrodami w konkursie są:

Zestaw 1:

(przysługuje za zajęcie pierwszego miejsca)

Kupon Rabatowy o wartości 1 000,00 (jeden tysiąc) zł na opracowanie wniosku o przyznanie pomocy w firmie Euro-Agro Consulting do Poddziałania 6.1 Premie dla Młodych Rolników PROW 2014-2020 nabór 2019 r.

flaga UE;

(Rozmiar- 70×100 cm, wykonana z odpornego na działanie warunków atmosferycznych materiału, posiada tunel na kij w kolorze białym).

Metalowa przypinka w postaci flagi Polsko-Unijnej.

(Tworzywo: Metal, emalia, Kolor: Złoty, Wymiary: 15 x 20 mm)

Zestaw 2:

(przysługuje każdemu laureatowi za zajęcie miejsc od 2 do 4)

Kupon Rabatowy o wartości 500 (pięćset) zł na opracowanie wniosku o przyznanie pomocy w firmie Euro-Agro Consulting do Poddziałania 6.1 Premie dla Młodych Rolników PROW 2014-2020 nabór 2019 r.

flaga UE;

(Rozmiar- 70×100 cm, wykonana z odpornego na działanie warunków atmosferycznych materiału, posiada tunel na kij w kolorze białym).

Metalowa przypinka w postaci flagi Polsko-Unijnej.

(Tworzywo: Metal, emalia, Kolor: Złoty, Wymiary: 15 x 20 mm)

Zestaw 3:

(przysługuje każdemu laureatowi za zajęcie miejsc od 5 do 14)

Kupon Rabatowy o wartości 200 (dwieście) zł na opracowanie wniosku o przyznanie pomocy w firmie EURO-AGRO Consulting do Poddziałania 6.1 Premie dla Młodych Rolników PROW 2014-2020 nabór 2019 r.;

flaga UE

(Rozmiar- 70×100 cm, wykonana z odpornego na działanie warunków atmosferycznych materiału, posiada tunel na kij w kolorze białym).

Metalowa przypinka w postaci flagi Polsko-Unijnej.

(Tworzywo: Metal, emalia, Kolor: Złoty, Wymiary: 15 x 20 mm)

2. Nagrody będą przyznane na podstawie werdyktu Jury podjętego większością głosów, który zostanie ogłoszony w terminie podanym w § 1 pkt 5 lit. c. Swoim werdyktem Jury wskaże osoby, które zajęły miejsca od 1 do 14.

3. Jury zostanie powołane przez Organizatora w składzie 3 osób i terminie do dnia 05 lipca 2019 r.

3. Nagrody w każdym zestawie w postaci kuponów rabatowych będą upoważniać do otrzymania rabatu na usługę – opracowania wniosku o przyznanie pomocy przez EURO-AGRO Consulting w ramach Poddziałania 6.1 Premie dla Młodych Rolników PROW 2014-2020 nabór 2019 pod warunkiem podpisania umowy na wyżej wymienioną usługę. Kupony rabatowe nie mogą być wymienione na gotówkę, ani żaden inny ekwiwalent. Kupony rabatowe są wydawane imiennie osobom, które wzięły udział w konkursie i zajęły odpowiednie miejsce premiowane taką nagrodą. Kupony rabatowe uprawniają do rabatu na wyżej wymienioną usługę w wysokości podanej na kuponie. Jeżeli wartość kuponu równa się lub przewyższa kwotę wynikającą z umowy to cena za usługę wynosi 1 zł netto + podatek VAT. Kupony rabatowe maja imienny charakter, prawa wynikające z kuponów rabatowych nie mogą być przenoszone na inne osoby.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów;

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Euro- Agro Consulting Beata Krzewińska kontakt: 500 088 924, 500 088 925; kancelaria@eauroagro.eu

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Hasło reklamowe wiążące Unię Europejską z firmą EURO-AGRO Consulting” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych będą odpowiednie zgody udzielone Organizatorowi na odrębnych formularzach (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku

z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe;

c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;

d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe podane w związku z udziałem w konkursie przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a. droga mailową, wysyłając maila na adres: kancelaria@euroagro.eu

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Bursaki 6, Lublin 20-150

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie, podczas zgłoszenia do Konkursu.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail

 3. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

 4. data urodzenia

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie może negatywnie wpływać na prawa nabyte przez uczestników i laureatów Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.eac.biz.pl

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.eac.biz.pl