Klienci dotacji poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 objęci są koniecznością przeprowadzenia quasi przetargów nazwanych postępowaniem ofertowym.

Za błędy w przetargach ARiMR będzie stosowała kary administracyjne za naruszenie zasad konkurencyjności

 
 

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Lp. Kategoria naruszeni zasady konkurencyjności W%
1. Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej

a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo

b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie ale wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

25%
2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności – i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysiano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców). 25%
3. Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej

a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo

b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie

i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców).

100%
4. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, z naruszeniem zasady określonej w ust. 6 zasad konkurencyjności. 100%
5. Brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach i sposobie oceny ofert wymaganych stosownie do zasad określonych w ust. 5 pkt 1.

25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości

6. Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości

7. Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. 25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości

8. Ustalenie krótszych niż określone w zasadach konkurencyjności terminów składania ofert. 25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości

9. Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a zasad konkurencyjności. 10%
10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego

a) po upływie terminu składania ofert

b) przed upływem terminu składania ofert bez dopełnienia warunków określonych w zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10 lit b zasad konkurencyjności.

100%
11. Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą – dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. 25%
12. Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania – dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający potwierdzenie przestrzegania przez beneficjenta zasad konkurencyjności. 25%

możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.

 

źródło