Nowe zasady dot. dotacji przetwórstwa dz. 4.2 PROW na 2016. W dniu 08.08.2016 roku opublikowana została nowelizacja Rozporządzenia dotycząca dotacji przetwórstwa i handlu hurtowego artykułami rolnymi w ramach PROW 2014-2020.

Dziennik Ustaw nr 1191 z dnia 08.08.2016 rok.

Nowelizacja Rozporządzenia dotyczy modyfikacji zasad przyznawania dotacji w 2016 roku w związku z planowanym do uruchomienia tematycznym naborem wniosków wyłącznie dla przetwórstwa artykułów rolnych prowadzonym na poziomie gospodarstwa rolnego. Dotacje do 300 000,00 zł.

Niemniej jednak wprowadzone obecną nowelizacją zasady wspólne dla rolników i firm będą obowiązywać również w roku 2017 kiedy to planowany jest nabór wniosków dla firm zajmujących się przetwórstwem i handlem hurtowym produktami rolnymi (I kw 2017 rok).

Jedną z głównych zmian prawa jaką chcemy Państwu przytoczyć ze względu na ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestora jest fakt, że po raz pierwszy od 10 lat nie można będzie realizować inwestycji po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art 23 ust 3 Rozporządzenia

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości …(…) jeżeli zostały poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, oraz jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku
kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r….

Każdy beneficjent starający się o dotację będzie niestety musiał zaczekać do końca oceny wniosku. Następnie bezie musiał podpisać umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i po otrzymaniu umowy do ręki dopiero będzie mógł przystąpić do czynności rozpoczynających proces inwestycyjny.

Rozporządzenie nie definiuje terminu „rozpoczęcie inwestycji”. Jednak inwestorzy korzystający z dotacji w latach 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 1.5 pamiętają, że zasadę zakazu rozpoczęcia realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy z ARiMR można było łatwo i nieopatrznie złamać i tym samym utracić dotację.

W nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego dotacji przetwórstwa warto zwrócić również uwagę na nowe elementy takie jak

  • wprowadzenie możliwości budowy nowych zakładów na 4 rynkach
  • dwie możliwości uzupełniania wniosku

– o czym pisaliśmy wcześniej

 

link do nowelizacji Rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1191/1