Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Praktyczne informacje

Działanie: Działanie 4.1 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Typy projektów: Pomoc finansowa udzielana jest na inwestycje które poprawiają

wyniki gospodarstw rolnych w kierunku poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności. Wynikiem zmian dokonanych w wyniku dotowanej inwestycji musi być wzrost wartości dodanej brutto (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku przed złożeniem wniosku o dotację.

Dla kogo: Rolnicy lub ich grupy lub przedsiębiorstwa prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych. Grupa rolników (co najmniej dwóch rolników) może korzystać z dotacji na realizacje zbiorowych inwestycji.
Ile: Wysokość Dotacji:

  • do 900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt
  • do 500 tys. zł – budynki inwentarskie, magazyny paszowe (dla produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła)
  • do 200 tys. zł pozostałe operacje

Najniższa wartość inwestycji (projektu) musi wynosić powyżej 50 tys. PLN
Refundacja kosztów kwalifikowalnych:

  • nie mniej niż 30 %
  • do 60 % dla młodych rolników, inwestycji zbiorowych
  • do 50 % dla pozostałych operacji
Na co:

(koszty kwalifikowane)

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy m.in. koszty:

– budowy lub modernizacji budynków lub budowli np. obory, hale udojowe; silosy i magazyny paszowe, silosy kiszonkowe

– zakupu nowych maszyn i wyposażenia

– zakupu (w tym również instalacji) lub budowy infrastruktury technicznej;

– zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

– zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.
Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

Nabór wniosków: II kw. 2016
Dodatkowe informacje: W przypadku rolników, którzy w poprzednim PROW 2007-2013 zakupili maszyny rolnicze za niekwalifikowalny zostanie uznany zakup maszyn tego samego rodzaju, jakie zakupiono z dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejny zakup ciągnika, rozrzutnika itp).
Działanie: Działanie 6.1 Premie dla młodych rolników
Typy projektów: Pomoc finansowa udzielana na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego, jego rozwoju, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.
Dla kogo: Premię na urządzenie gospodarstwa może uzyskać osoba, która nie ukończyła 40 lat, posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia działalności związanej z rolnictwem, nie prowadziła wcześniej gospodarstwa rolnego ani nie kierowała gospodarstwem rolnym.
Ile: Potencjalny młody rolnik może liczyć na jednorazową Premię w wysokości 100 zł

ARiMR wypłaca Młodemu rolnikowi premie w dwóch ratach: I rata w wysokości 80% kwoty, II rata w wysokości 20% kwoty.

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Katalog kosztów nie jest określony.
Wyjątkiem jest brak wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie będzie: – chów drobiu za wyjątkiem produkcji drobiu o charakterze ekologicznym, – uprawa plantacji roślin energetycznych, – hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, hodowla psów i kotów rasowych.
Nabór wniosków: II kw. 2016
Dodatkowe informacje: Planowane do utworzenia gospodarstwo rolne powinno:
– dla województwa lubelskiego mieć powierzchnię UR równą co najmniej średniej wojewódzkiej, ale nie więcej niż 300 ha; – co najmniej 70% minimalnej wielkości UR gospodarstwa musi być po utworzeniu własnością beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu Skarbu Państwa lub JST; – wymogiem jest aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa była nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

 

Działanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Typy projektów: Pomoc finansowa jest kierowana na rozwój małych gospodarstw, których ilościowo w Polsce jest najwięcej. Celem wsparcia finansowego jest dokonanie zmian rozwojowych w małych gospodarstwach, których efektem powinno być poprawa konkurencyjności i rentowności szczególnie poprzez zmianę profilu produkcji.
Dla kogo: Pomoc finansowa będzie kierowana do Rolników ubezpieczonych w KRUS i prowadzących wyłącznie działalność rolniczą.
Ile: Rolnik może liczyć na jednorazową Premię w wysokości 60 zł

ARiMR wypłaca małemu rolnikowi premie w dwóch ratach: I rata w wysokości 80% kwoty, II rata w wysokości 20% kwoty.

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Katalog kosztów nie został określony w ramach niniejszego działania.
Wsparcie nie będzie objęty rozwój gospodarstwa w kierunkach:– uprawa plantacji roślin energetycznych, – hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych,– gospodarstwom, które w poprzednich latach otrzymały dotacje na ich utworzenie lub rozwój
Nabór wniosków: I kwartał 2017
Dodatkowe informacje: Rolnik korzystający z premii na rozwój małych gospodarstw będzie musiał prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie.
Wymagane jest zaplanowanie i osiągnięcie rozwoju wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro ale trzeba będzie osiągnąć poziom co najmniej 20% wzrostu w stosunku do wartości początkowej.