Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Szanowni Państwo

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku ARiMR będzie przyjmowała

wnioski od Rolników na modernizację ich gospodarstw.

Miło nam poinformować, że 29 lutego 2016 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin naboru wniosków dla poddziałania 4.1 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków będzie dotyczył rolników, którzy planują inwestycje w zakresie:

  • rozwoju produkcji prosiąt (900 000 PLN dotacji)
  • rozwoju produkcji mleka (500 000 PLN dotacji)
  • rozwoju produkcji bydła mięsnego (500 000 PLN dotacji)
  • inwestycji związanych ze zwiększeniem skali produkcji, zmiany profilu produkcji, innowacjami czy rozwojem technologii produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkcji w swoim gospodarstwie (500 000 PLN dotacji na roboty budowlane dot. obiektów inwentarskich, 200 000 PLN na pozostałe obiekty oraz maszyny – limit nie sumuje się) .

Poziom kosztów kwalifikowalnych wynosi 50% lub 60% w przypadku wniosków składanych przez młodych rolników lub osoby składające wniosek wspólnie na jedna inwestycje.

Należy pamiętać, że PROW 2014-2020 narzuca wnioskodawcom osiągniecie określonych celów w Programie. Są one zamieszczone zarówno w warunkach dostępu jak i kryteriach wyboru projektów (rankingu). Dlatego też w ramach Programu PROW 2014-2020 zastosowano system zachęt (dodatkowe punkty rankingowe) dla rolników inwestujących w określone środki trwałe takie jak np. związane z ochroną środowiska czy z zmianami klimatu.

Ranking wniosków ustalający kolejność przysługiwania dotacji w ramach naboru 2016 roku jest elementem istotnym i emocjonującym rolników. W 2016 roku przewiduje się ze chętnych po dotację będzie kilkakrotnie więcej niż pieniędzy. Skoro nie wszyscy mogą pozyskać dotację należy dokładnie zapoznać się z zasadami pomocy i skonstruować strategię wniosku w sposób maksymalnie korzystny dla swojego gospodarstwa i dołożyć wszelkich starań do współpracy z doradcą. W przeciwnym razie kupując usługę doradztwa zapłacimy za marzenia o dotacji. Dlatego też, wykorzystajcie Państwo dobrze okres przed pracami wiosennymi, poświęćcie czas na przygotowanie danych i ofert i nie zostawiajcie decyzji inwestycyjnych, zbierania danych niezbędnych do opracowania dokumentacji na ostatni moment składania wniosku. Przygotujcie wszystko wcześniej i dajcie czas nam doradcom na rzetelne, spokojne zajęcie się waszymi sprawami. Nie zostawiajcie nic na ostatnia chwilę.

Harmonogram naboru wniosków

Informujemy, że 21 stycznia 2016 roku Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram naborów dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nabory 2016/2017 Wybrane kwoty dotacji
Premie dla młodych rolników marzec 2016 r. Max 100.000 PLN
„Modernizacja gospodarstw rolnych„:

  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
  • produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
marzec 2016 a – 900 000 PLN

b i c – 500 000 PLN

d – 200 000 PLN

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2016 r.
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” sierpień 2016 r. – w zależności od wystąpienia zjawiska
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) marzec 2017 r.
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” I kwartał 2017 r. Max 60 000 PLN
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” I kwartał 2017 r. –
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków rolników lipiec 2016 r. Max 300 000 PLN
Rozwój przedsiębiorczości –rozwój usług rolniczych” październik 2016 r. Max 500 000 PLN
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych– obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) o ile KE pozytywnie rozpatrzy zmianę do PROW listopad 2016 r. Max 3 000 000 PLN
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” I kwartał 2017 r. Max 100 000 PLN
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Termin wyznacza SW
„Scalanie gruntów” marzec 2016 r.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność od czerwiec 2016 r ustala Lokalna Grupa Działania
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów lipiec 2016 r. zależy od Samorządu Wojewódzkiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 MRiRW

Dotacje na wsparcie przetwórstwa i handlu produktami rolnymi ogłoszone

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie dotacji

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – 21 października 2015 r.
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

– co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia lub
– przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi oraz koszty ogólne.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Centrali ARiMR tel. (22) 318 47 70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródło