Szanowni Państwo

Przedstawiamy zasady wsparcia MŚP w ramach pierwszego

NABORU WNIOSKÓW KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI.

Wyciąg z regulaminu oraz interpretacja własna.

Link do strony ARMIR z oficjalną informacją

Krajowy Plan odbudowy – Komponent A

 „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych
i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Nabór wniosków NR A 1.4.1.KPO_1/22/01

Instytucja organizująca nabór: ARiMR

Do refundacji zakwalifikowane zostaną inwestycje wykonane od 01.02.2020r.

Okres realizacji dla inwestycji planowanych – max. 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
o udzielenie wsparcia

Beneficjenci: 

  1. Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybnych i akwakultury, lub przetwarzające produkty rolne na produkty nierolne.

Wsparciem finansowym objęte zostaną:

  1. sektor przetwórstwa rolno – spożywczego,
  2. Sektor wprowadzania produktów rolnych do obrotu
  3. Sektor przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybnych lub akwakultury,
  4. Podmioty przetwarzające produkty rolne na produkty nierolne
Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu:
Status mikro przedsiębiorcy 3 000 000 zł
Status małego przedsiębiorca 10 000 000 zł
Status średniego przedsiębiorcy 15 000 000 zł
Do kosztów kwalifikowalnych podlegających REFUNDACJI w wysokości do 50% wartości wsparcia zalicza się koszty:
budowy budynków i budowli budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
zakupu nowych maszyn
i urządzeń
do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
zakupu nowych środków transportu 1 spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin*, które są przeznaczone do przewozu:

 

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się
w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie
i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa
zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych
ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

 

Jedną z weryfikacji na etapie oceny wniosku o objęcie wsparciem dotyczy inwestycji, jest zgodność przedsięwzięć z zasadą DNSH.

Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przetwarzania produktów nierolnych:

W przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

W przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

 

Nr Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

 

 

 

1 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
2 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
3 11.05.Z Produkcja piwa
4 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie nowych dotacji. Nasi specjaliści chętnie omówią
z Państwem plany inwestycyjne oraz warunki ubiegania się o dotacje z KPO.

 

Zachęcamy do zapozniania się z, dotyczącym programu, webinarem zorganizowanym przez MRiRW oraz ARiMR