RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EAC, e-mail: kancelaria@euroagro.eu,
  tel. (81) 743 60 63
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 3.  w celu świadczenia usług doradczych i opracowania dokumentacji na cele pozyskania funduszy UE,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby świadczenia usług doradczych i opracowania dokumentacji na cele pozyskania funduszy UE, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  Przedstawiciele i reprezentanci Przetwarzającego
  Personel Przetwarzającego i podmiotów stowarzyszonych Przetwarzającego, w szczególności, ale nie wyłącznie: pracownicy zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła
  Podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej Przetwarzającego
  Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej Przetwarzającego
  Podmioty świadczące usługi hostingowe (w tym w zakresie poczty elektronicznej oraz utrzymania domeny internetowej) na rzecz Przetwarzającego
  Organy państwowe i samorządowe, jak również Sądy Powszechne i Administracyjne, którym Dane Osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem przez Przetwarzającego Umowy Głównej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania Umowy Głównej. Przetwarzający pozostaje uprawniony do Przetwarzania Danych Osobowych również po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Głównej, wyłącznie w zakresie, w którym Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji interesów prawnych Administratora, Przetwarzającego, jak również w sytuacjach niezbędnych dla wywiązanie się przez Administratora lub Podmiotu przetwarzającego z obowiązków nałożonych na mocy prawa podatkowego lub prawa ubezpieczeń społecznych w stosunku do Administratora lub Personelu Administratora
 8. Okres przetwarzania danych będzie zależał od okresu obowiązywania umowy o świadczenie usług. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w celu świadczenia usług doradczych, wykonania dokumentacji nie jest obowiązkowe,
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.